Publikasjoner

1969

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P. Gratulerer som ferdig lege. Tidsskr Nor Lægeforen 1969; 89: 1399-1400.

1971

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P, Schaanning CG. Behovet for psykiatrisk spesialservice ved en indremedisinsk avdeling. Tidsskr Nor Lægeforen 1971; 91: 949-52.
 • Fugelli P. De menneskelige relasjoner mellom sykehuset, pasienten og pasientens pårørende. Tidsskr Nor Lægeforen 1971; 91: 468-74.

1972

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P. Tabletter, tid og penger. Utposten 1972; 6: 4.
 • Fugelli P. Tanker om primærmedisinsk forskning. Utposten 1972; 7: 4-5.

1973

Artikler, kapitler i bøker

 • Åstrand I, Fugelli P, Karlsson CG, Rodahl K, Vokac Z. Energy output and work stress in coastal fishing. Scand J Clin Lab Invest 1973; 31: 105-13. Fugelli P. Legen som skomaker og den uferdige velferden. Sosial trygd 1973; 10: 289-91. 

1974

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P, Malterud K. Den uføre – hjelpeapparatet – omgivelsene.
 • Delundersøkelse i Værøy/Røst-prosjektet. Tidsskr Nor Lægeforen 1974; 94: 887-94.
 • Rodahl K, Vokac Z, Fugelli P, Vaage O, Mæhlum S. Circulatory strain, estimated energy output and cate-cholamine excretion in Norwegian Coastal fishermen. Ergonomics 1974; 17: 585-602.
 • Fugelli P. Legemiddelforbruket i Værøy og Røst kommuner over en ettårsperiode. Meddelelser fra Norsk Farmaceutisk Selskap 1974; 37: 151-78.
 • Fugelli P. Prevalence of coronary heart disease in different parts of Norway. Nordic Council for Arctic Medical Research Report 1974; 7: 10-3.
 • Fugelli P. Reasons for differences in the prevalence of coronary heart disease in Norway. Nordic Council for Arctic Medical Research Report 1974; 7: 45-8.
 • Fugelli P. Doktor på Værøy og Røst. Innhogg og utsyn.  Tidsskr Nor Lægeforen 1974; 94: 1035-41.
 • Fugelli P. Huslege ytterst i verden. Nord Med 1974; 89: 66-9.
 • Fugelli P. Enelegen. Utposten 1974; 5: 8.
 • Fugelli P. Om kollegialitet. Utposten 1974; 6: 3-4.

1975

Bøker

 • Fugelli P. Tilbake til huslegen.  Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1975.

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P. Mental health and living conditions in a fishing community in northern Norway. Acta Psychiatrica Scandinavica 1975; suppl. 263: 39-42.
 • Fugelli P. Ett års läkemedelsförskrivning i Vaeröy och Röst kommuner. Svensk Farmaceutisk Tidsskrift 1975; 79: 137-40.
 • Fugelli P. Rikdom av emner for forskning i allmenpraksis – men mange problemer. Nord Med 1975; 90: 109-12.
 • Fugelli P. Legen og de andre legemidlene. Nord Med 1975; 90: 302-4.
 • Fugelli P. Akademi og grasrot. Tanker om medisinsk informasjon. Tidsskr Nor Lægeforen 1975; 95: 455-6.
 • Fugelli P. Brave new medical world. Helsesøsteren 1975; 1: 5-9.
 • Fugelli P. Det medisinske privatlivs fred. Samtiden 1975; 4: 201-9.

1976

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P. Health of arctic fishermen as related to occupational work capacity. In: Shephard RJ, Itoh S, eds. Circumpolar Health.      Toronto: University of Toronto Press, 1976: 101-6.
 • Fugelli P. Benzodiazepinenes anvendelse i almenpraksis. I: Symposium om benzodiazepinenes plass i terapien. Oslo: F.Hoffmann – La Roche & Co.A.G., 1976: 66-74.
 • Fugelli P. Almenmedisinsk forskning. Tidsskr Nor Lægeforen 1976; 96: 111-2.
 • Fugelli P. Legemiddelforsømmelse. En oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 1976; 96: 545-7.
 • Fugelli P. Attføring av hjertepasienter. Almenmedisinske betraktninger. Tidsskr Nor Lægeforen 1976; 96: 710-2.
 • Fugelli P. Kunnskap er makt og bør derfor deles med andre. Tidsskr Nor Lægeforen 1976; 96: 968.
 • Fugelli P, Christie F, Mathisen R, Koksvik T, Anker H. Forebyggende arbeid på ville veier. Tdsskr Nor Lægeforen 1976; 96:781-2.
 • Fugelli P. Det hvite demokrati. Samtiden 1976; 3: 152-7.
 • Fugelli P. Legmannsbehandling. Utposten 1976; 5: 4-6.
 • Fugelli P. Hvilke mål bør den primære helsetjeneste for sjøfolk oppfylle? Nordisk Utredningsserie 1976; 11: 18-20.

1977

Bøker

 • Fugelli P. Doktor på Værøy og Røst. Oslo: Gyldendal, 1977.

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P. Arbeidskapasitet, alder og sykdom blant fiskebruksarbeidere på Værøy. Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1977; 27: 48-53.
 • Fugelli P. Helse og yrke blant fiskebruksarbeidere på Værøy og Røst. Norges Offentlige Utredninger (NOU) 1977; 27: 54-67.
 • Fugelli P. Legemiddelforbruk på Værøy og Røst. Formål, fremgangsmåte og svarforhold. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1977; 18: 566-7.
 • Fugelli P. Legemiddelforbruk på Værøy og Røst. Totalforbruk og forbruk innen de viktigste terapeutisk-kjemiske hovedgrupper. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1977; 19: 593-5.
 • Fugelli P. Legemiddelforbruk på Værøy og Røst. Mønster i legemiddelforbruket og forbrukets fordeling på håndkjøps- og reseptmidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1977; 20: 626-7.
 • Fugelli P. Legemiddelforbruk på Værøy og Røst. Legemiddelforbruket relatert til kostnad, årstidsvariasjon og medisinsk indikasjon. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1977; 21: 657-8.
 • Fugelli P. De uføre på Værøy og Røst. Sosial Trygd 1977; 10: 307-9.
 • Fugelli P. Hva bestemmer legenes forskrivningsvaner? Tidsskr Nor Lægeforen 1977; 97: 1383-4.
 • Fugelli P. Sosialmedisinsk safari. Sosial trygd 1977; 8-9: 272-3, 280.
 • Fugelli P. Hawaiisk støysender på utekontoret. Utposten 1977; 6: 3.
 • Fugelli P, Christie F, Mathisen R, Koksvik T, Anker H. Forebyggende arbeid på ville veier. I: Blekeli RD, Selmer KS, red. Data og personvern. Oslo: Universitetsforlaget, 1977: 165-70.
 • Fugelli P. Klinisk forskning utenfor sykehus. I: Forskningspolitiske spørsmål i norsk medisin. Oslo: NAVF’s Utredningsinstitutt, 1977: 10-4.

1978

Bøker

 • Fugelli P. Helsetilstand og helsetjeneste på Værøy og Røst. Oslo: Universitetsforlaget, 1978.
 • Fugelli P. Bruk av legemidler på Værøy og Røst. Oslo: Universitetsforlaget, 1978.
 • Fugelli P, Baksaas I, Halvorsen IK, Lunde PKM, Næss K. Høyt blodtrykk i almenpraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 1978.

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P, Baksaas I, Lunde PKM, Halvorsen T, Næss K. Forskrivning av antihypertensiva i almenpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1978; 98: 325-7.
 • Baksaas I, Fugelli P, Halvorsen IK, Lunde PKM, Næss K. Prescriptions of hypotensives in general practice. Europ J Clin Pharmacol 1978; 14: 309-17.
 • Fugelli P. Naturmedisin. Tidsskr Nor Lægeforen 1978; 98: 1359-60.
 • Fugelli P. Vår ære og vår avmakt og veien fram. Momenter til en almenmedisinsk ideologi. Tidsskr Nor Lægeforen 1978; 98: 1744-8.
 • Fugelli P. Legenøden nordpå. Tidsskr Nor Lægeforen 1978; 98: 1110-1.
 • Fugelli P. Tanker om medisinsk forskning. Tidsskr Nor Lægeforen 1978; 98: 1454-6.
 • Fugelli P. Sykebesøkets fremtid. Tidsskr Nor Lægeforen 1978; 98: 1189.
 • Fugelli P. Helse og uførhet i et utkantstrøk. Forskningsnytt 1978; 2: 5-8.
 • Fugelli P. Legen som helseopplyser. Helsenytt for alle 1978; 4: 6-7.

1979

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P. Milieu and mental health in a Norwegian fishing community. Psychoterapy and psychosomatics 1979; 32: 60-4.
 • Fugelli P. Værøy/Røst-prosjektet I. Praksisbeskrivelsen.      Tidsskr Nor Lægeforen 1979; 99: 1326-31.
 • Fugelli P. Værøy/Røst-prosjektet II. Sykdomsforekomsten. Tidsskr Nor Lægeforen 1979; 99: 1394-8.
 • Fugelli P. Værøy/Røst-prosjektet III. Uførheten. Tidsskr Nor Lægeforen 1979; 99: 1463-6.
 • Fugelli P. Værøy/Røst-prosjektet IV. Legemiddelforbruket (1). Tidsskr Nor Lægeforen 1979; 99: 1532-4.
 • Fugelli P. Værøy/Røst-prosjektet V. Legemiddelforbruket (2).       Tidsskr Nor Lægeforen 1979; 99: 1535-7.
 • Fugelli P, Hellebø R. Akutt abdomen – primærlegens problemer. Tidsskr Nor Lægeforen 1979; 99: 1581-3.
 • Fugelli P. Naturmedicamina. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1979; 87: 608-13.
 • Fugelli P. Legetjenesten for folk som bor langt fra helsesentret. Utposten 1979; 5: 8-9.
 • Fugelli P. Almenmedisinske gleder. Utposten 1979; 4: 4-5.
 • Fugelli P. Riktig legemiddelbruk. Helsenytt for alle 1979; 1: 17.

1980

Artikler og kapitler i bøker

 • Fugelli P, Harstad H, Østhus P. Legetjenesten for folk i utkanten av et utkantstrøk. Tidsskr Nor Lægeforen 1980; 100: 229-32.
 • Fugelli P. Forebyggende helsearbeid i lokalsamfunnet. Et eksperiment. Tidsskr Nor Lægeforen 1980; 100: 303-6.
 • Fugelli P. Milieu and mental health in a Norwegian fishing community. In: Freyberger H, ed. Strategies in Psychosomatic Practice and Research. Basel: S.Karger, 1980: 60-4.
 • Fugelli P. Legemiddelstatistikk – et redskap til kvalitetskontroll i almenpraksis. I: Legemiddelstatistikk. Oslo: Norsk Medisinaldepot, 1980: 53-62.
 • Fugelli P. Naturmedicamina. I: Vejlsgaard R, red. Medicinsk årbog 1980. København: Munksgaard, 1980: 43-9.
 • Fugelli P. Yrkessykdom og uførhet blant fiskere på Værøy og Røst. I: Primärvård i gläsbygd. NUB 1979; 12. Oslo: Nordiska Ministerrådets Sekretariat, 1980: 59-67.
 • F/18  Fugelli P. Kjemoterapi av kreftpasienter i almenpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1980; 100: 290-1.
 • Fugelli P. Fiskernes helse. Vern og velferd 1980; 5: 38-40.

1981

Bøker

 • Fugelli P. Trygdene våre. Oslo: Universitetsforlaget, 1981. Revidert utgave 1987.

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P. Helseopplysning i lokalsamfunnet. Et eksperiment. Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 1068-70.
 • Tellnes G, Fugelli P. Skader og skadeforebyggende arbeid i lokalsamfunnet. Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 1454-7.
 • Fugelli P, Bjørndal A, Andrew M, Øydvin K. Forbruket av beroligende legemidler og sovemidler i Norge. Meddelelser fra Norsk Farmaceutisk Selskap 1981; 43: 145-59.
 • Fugelli P. Ikke-vitenskapelige behandlingsformer. Nord Med 1981; 96: 161-2.
 • Fugelli P. Lærebøker i almenmedisin. En oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 582-5.
 • Fugelli P. Har legen sjel? Hvis ja – hvordan formes den av yrket? Nord Med 1981; 96: 222-3.
 • Fugelli P, Hjort PF. Sykehusenes fremtid. Tidsskr Nor Lægeforen 1981; 101: 1171-2.
 • Fugelli P. Morbidity and health service among the women in a Lappish- Norwegian village. In: Harvald B, Hart Hansen JP, eds. Circumpolar Health København: Nordic Council for Arctic Medical Research Report Series 33, 1982: 141-2.
 • Fugelli P. Rasisme i Finnmark. I: Gjengset GH, red. Samisk mot – norsk hovmod. Oslo: Pax Forlag, 1981: 83-99.
 • Fugelli P. Medisin og demokrati. De medisinske kandidaters kullbok (78 II). Oslo: Det medisinske fakultet, 1981: 2-4.
 • Fugelli P. Vær din egen – og andres – helsesmed. 1. artikkel. Helsenytt for alle 1981; 1: 14-5.
 • Fugelli P. Vær din egen – og andres – helsesmed. 2. artikkel. Helsenytt for alle 1981; 2: 14-6.
 • Fugelli P. Vær din egen – og andres – helsesmed. 3. artikkel. Helsenytt for alle
 • 1981; 3: 14-6.
 • Fugelli P. Vær din egen – og andres – helsesmed. 4. artikkel. Helsenytt for alle 1981; 4: 12-3.
 • Fugelli P. Vær din egen – og andres – helsesmed. 5. artikkel. Helsenytt for alle 1981; 5: 14-5.
 • Fugelli P. Vær din egen – og andres – helsesmed. 6. artikkel. Helsenytt for alle 1981; 6: 14-5.
 • Fugelli P. Fem hjerteråd. Helsenytt for alle 1981; 1: 6.

1982

Bøker

 • Fugelli P. Det medisinske klassesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget, 1982.

Artikler, kapitler i bøker

 • Sigstad H, Fugelli P. Diare og obstipasjon i almenpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1982; 102: 1585-7.
 • Fugelli P, Borchgrevink CF. Utposten – 10 år. Tidsskr Nor Lægeforen 1982; 102: 893.
 • Fugelli P. Arktisk medisin. Tidssk Nor Lægeforen 1982; 102:III-XIII.
 • Fugelli P. Almenpraktikerstipendiene, en 5-års beretning. Utposten 1982; 7-8: 14-6.
 • Fugelli P. Fra tanke til handling i norsk almenpraksis. Utposten 1982; 4: 6-8.
 • Fugelli P. Primærhelsetjenesten i polarområdene. Sykepleien 1982; nr. 4:16-8.
 • Fugelli P. Viktigste helsetiltak frem mot år 2000: Arbeid for full sysselsetting. Sosialt forum/Sosialt arbeid 1982; 9: 126-30.
 • Fugelli P. Søndagsmedisin. Samtiden 1982; 3: 49-54.
 • Fugelli P. Sikkerhet ombord. Tiltak mot skader i fiskeflåten. Trondheim: Norges Fiskarlag, 1982.
 • Fugelli P. Naturmedisin. I: Medisinsk Leksikon, bind 4. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 1982: 231-2.
 • Fugelli P. Om celleterapi. Vår Rett 1982; 2: 18-9.
 • Fugelli P. Ikke-vitenskapelige behandlingsformer. Vi og Vårt 1982; 1: 16-7.

1983

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P, Harstad H. Helseøkonomi i almenpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1983; 103: 1176-83.
 • Bjørndal A, Lingjærde O, Fugelli P. The consumption of psychotropic drugs in Norway – drugs in dispute. In: Drug utilization in Norway during the 1970’s – increases, inequalities, innovations. Oslo: Norsk Medisinaldepot, 1983: 203-15.
 • Bjørndal A, Andrew M, Fugelli P, Øydvin K. Forbruk av psykofarmaka i landet, fylkene og enkelte distrikter. I: Bjørndal A, red. Gagn eller ugagn? Psykofarmakaforbruket i Norge. Rapport nr. 4/1983. Oslo: NAVF Gruppe for helsetjenesteforskning, 1983: 24-46.
 • Fugelli P, Bjørndal A, Andrew M, Øydvin K. Beroligende midler og sovemidler: Slik er vårt forbruk. Stoffmisbruk 1983; 3: 32-7.
 • Bjørndal A, Fugelli P. Gagn eller ugagn, tanker om tallene. I: Bjørndal A, red. Gagn eller ugagn? Psykofarmaka-forbruket i Norge. Rapport nr. 4/1983. Oslo: NAVF Gruppe for helsetjenesteforskning, 1983: 151-7.
 • Fugelli P, Robak OH, Bjørndal A. Benzodiazepiner, tall og tanker. I: Vejlsgaard R, red. Medicinsk årbog 1983. København: Munksgaard, 1983: 101-9.
 • Fugelli P. Kvalitetskontroll i almenpraksis via apotekenes EDB-systemer. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 1983; 7: 172-5.
 • Fugelli P. Målsetting for praksisundervisningen. Utposten 1983; 1: 11-3.
 • Nylenna M. Fugelli P. Helseopplysning og kreft. Utposten 1983; nr. 8:17-8.
 • Fugelli P. Demokratiseringsprogram for norsk medisin. Sosial trygd 1983; 8-9: 17-21

  1984

Bøker

 • Fugelli P. Fiskerens Helsebok. Oslo: Universitetsforlaget, 1984
 • Fugelli P, Johansen K, red. Langsomt blir faget vårt eget. Oslo: Universitetsforlaget, 1984

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P. Legemiddeløkonomi. I: Vennerød AM, red. Norsk legemiddelhåndbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1984: 699-700. Revidert 1988.
 • Fugelli P. Feilbruk av legemidler. I: Vennerød AM, red. Norsk Legemiddelhåndbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1984: 701-2. Revidert 1988.
 • Fugelli P, Torud Y. Skikk og bruk ved reseptskriving. I: Vennerød AM, red. Norsk legemiddelhåndbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1984: 703-5. Revidert 1988 og 1990.
 • Bakke O, Fugelli P. Legevesken. I: Vennerød AM, red. Norsk Legemiddelhåndbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1984: 697-8.
 • Bakke O, Fugelli P. Legemiddelvalg. I: Vennerød AM, red. Norsk legemiddelhåndbok. Oslo: Universitetsforlaget, 1984: 695-6. Revidert 1988.
 • Fugelli P. Intervju med Christian F. Borchgrevink. I: Fugelli P, Johansen K, red. Langsomt blir faget vårt eget. Oslo: Universitetsforlaget, 1984: 3-12.
 • Fugelli P. Benzodiazepiner i almenpraksis. I: Benzodiazepinsymposium. Fra forskning til praksis. Oslo: F.Hoffmann – La Roche & Co.AG, 1984: 51-9.
 • Fugelli P, Grinde J. Fiskerimedisin. I: Vejlsgaard R, red. Medicinsk årbog 1984. København: Munksgaard, 1984: 221-31.
 • Fugelli P, Toft JJ. Ondt ofte lider den fiskermand? Helseproblemer i fiskeryrket. Tidsskr Nor Lægeforen 1984; 104: 2465-8.
 • Fugelli P. Ondt ofte lider den fiskermand? Helse og arbete 1984; 3: 4-12.
 • Fugelli P. Ondt ofte lider den fiskermand? I Lindbekk K. (red.): Hva skjer i fiskeridistriktene. Norges Fiskeriforskningsråd. Trondheim 1984.
 • Fugelli P, Bergsjø P. Målsetting for «Tidsskriftet» og veiledning for de faglige medarbeidere. Tidsskr Nor Lægeforen 1984; 104: III-XV.
 • Fugelli P. Du skal skrive ditt fag. Tidsskr Nor Lægeforen 1984; 104: 1343-6.
 • Fugelli P. Privat helsevesen? Tidsskr Nor Lægeforen 1984; 104: 607-9.
 • Fugelli P. Helse og rettferdighet. Kirke og kultur 1984; 89: 589-600.
 • Fugelli P. Bruusgaard D, Westin S. Forslag til Norges almenvitenskapelige forskningsråd om å anlegge et støtteprogram for forskning i almenmedisin. Rådet for medisinsk forskning. Oslo 1984. Stensil, 80 sider.
 • Fugelli P. Nei til privatisering. Norsk kommuneforbunds fagblad 1984; 5: 10-11.
 • Fugelli P. Den norske folkehelsen. Diagnose og resept. Revmatikeren 1984; 2: 5-9.

1985

Bøker

 • Fugelli P. Helse, livsstil og levekår. Innføring i samfunnsmedisin. Oslo: H. Aschehoug & co (W.Nygaard), 1985.
 • Fugelli P, red. Huslegen I. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985.
 • Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985.

Artikler, kapitler i bøker

 • Vennerød AM, Fugelli P, Jacobsen S, Lunde PKM, Sigstad H, Torud Y. Norsk legemiddelhåndbok. Resultat av en spørreskjema- undersøkelse. Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: 1257-60.
 • Fugelli P. Almenmedisinske definisjoner og klassifikasjoner. Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: 1847-8.
 • Fugelli P. Institutt for farmakoterapi og almenpraktikerne. Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: 1404-7.
 • Fugelli P. Instituttenes plass i det almenmedisinske landskap. Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: 1333-6.
 • Fugelli P. Helse og rettferdighet. Tidsskr Nor Lægeforen 1985; 105: 820-4.
 • Fugelli P. Hvorfor sover mediene? Nord Med 1985; 100: 306-8.
 • Fugelli P. Den 5. statsmakt. Helsetjenesten 1985; 6: 11-3.
 • Fugelli P. Den vitenskapelige artikkel. Forskerforum 1985; 4: 24-6.
 • Fugelli P. Du skal skrive ditt fag. DLF Informerar 1985; 2: 26-9.
 • Sanner T, Norum K, Fugelli P. Forebyggelse. I: Nylenna M, Gundersen S, Johannessen JV, red. Kreft i almenpraksis. Oslo: Universitetforlaget, 1985: 23-37.
 • Fugelli P. Frisk som en fisker? Tiltak mot slitasjesykdommer i fiskebåten. Trondheim: Norges Fiskarlag, 1985.
 • Fugelli P. Våre vanligste legemidler. I: Fugelli P, red. Huslegen I. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 193-236.
 • Fugelli P. Førstehjelp. I: Fugelli P, red. Huslegen I. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 239-71.
 • Fugelli P. Allergi. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 37-48.
 • Fugelli P. Astma. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 55-8.
 • Fugelli P. Forstoppelse og diarè. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 71-3.
 • Fugelli P. Hemorroider. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 84-6.
 • Fugelli P. Hudsykdommer. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 108-14.
 • Fugelli P. Insektstikk og huggormbitt. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 122-3.
 • Fugelli P. Magesår. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 156-62.
 • Fugelli P. Rygglidelser. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 223-9.
 • Fugelli P. Slitasjesykdommer i muskler, sener og ledd. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 238-42.
 • Fugelli P. Åreknuter. I: Fugelli P, red. Huslegen II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1985: 264-5.

1986

Bøker

 • Halvorsen K, Bakken O, Fugelli P. Arbeidsløs i velferdsstaten – helse og velferdsfølger av å være uten lønnet arbeid.  Oslo: Universitetsforlaget, 1986.
 • Fugelli P, Eskerud J, Haug K, Johansen K. Å lage gode leger. Mål og plan for den almenmedisinske grunnutdanningen. Oslo: Universitetsforlaget, 1986.

Artikler, kapitler i bøker

 • Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P. Psychotropic Drug-users and Non-users in General Practice. I. A Three-year Retrospective Study from an Island community in Northern Norway. Scand J Prim Health Care 1986; 4: 131-5.
 • Tellnes G, Bjørndal A, Fugelli P. Psychotropic Drug Prescribing in General Practice. II. A Three Year Retrospective Study from an Island Community in Northern Norway.        Scand J Prim Health Care 1986; 4: 137-41.
 • Fugelli P. Skjult helsebehov blant samer? Sami Medica 1986; 3: 43-53.
 • Fugelli P. Legene og Lægeforeningen. Tidsskr Nor Lægeforen 1986; 106: 1250-6.
 • Fugelli P, Lunde PKM. Serie om alternativ medisin. Tidsskr Nor Lægeforen 1986; 106: 1.
 • Fugelli P. The missing link. Tidsskr Nor Lægeforen 1986; 106: 517-20.
 • Fugelli P. Fra idè til prosjekt. Utposten 1986; 1: 27-31.
 • Fugelli P. En fiskerimedisinsk handlingsplan. Trondheim, Norges Fiskarlag, 1986.
 • Fugelli P. Ikke bare idealisme, men også maktsyke blant forskere. Populærvitenskapelig Magasin 1986; 1: 65.

1987

Bøker

 • Fugelli P, Nylenna M, red. Kunnskap er makt – og bør deles med andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1987.
 • Bjørndal A, Fugelli P. Nerveproblemer og nervemedisiner. Oslo: H.Aschehoug & co. (W.Nygaard), 1987.

Artikler, kapitler i bøker

 • Hortemo S, Gjessing H, Fugelli P. Selvpåførte kutt. Tidsskr Nor Lægeforen
 • 1987; 107: 345-8.
 • Vennerød AM,Fugelli P, Jacobsen S, Lunde PKM, Sigstad H, Torud Y. Norsk legemiddelhåndbok 1986-87. Resultat av en spørreskjemaundersøkelse. Tidsskr Nor Lægeforen 1987; 107: 898-901.
 • Tellnes G, Fugelli P, Bjørndal A. Treatment of mental problems in general practice. A one year prospective study from an island community in Northern Norway. Scand J Soc Med 1987; 15: 131-7
 • Fugelli P, Tandberg A, Trygg K, Lund-Larsen K, Østgård L. Kosthold og forbruk av nytelsesmidler blant 128 Nordkapp-fiskere. Tidsskr Nor Lægeforen 1987; 107: 1741-5.
 • Michaelsen PM, Fugelli P. Sjøsyke på Røst. Tidsskr Nor Lægeforen 1987; 107: 2022-5, 2064.
 • Fugelli P, Malterud K. Allmennmedisin – alt-mulig-medisin eller veldefinert spesialitet? Tidsskr Nor Lægeforen 1987; 107: 3043-5.
 • Bjørndal A, Fugelli P. Myte eller realitet? Fysisk avhengighet ved bruk av benzodiazepiner i terapeutiske doser. Tidsskr Nor Lægeforen 1987; 107: 2343-5, 2314.
 • Fugelli P. Den utbrente legen. Nord Med 1987; 102: 360-2.
 • Hunskår S, Fugelli P. Studenterundervisningen i almen medicin. Betænkning fra Dansk selskab for almen medicin. Practicus 1987; 45: 42-3.
 • Fugelli P. Kontinuitet i allmennpraksis. Utposten 1987; 7: 271-4.
 • Fugelli P. Helse for alle i år 2000 er målet – er kommunehelsetjenesten veien? Helse- og sosialforum 1987; 7: 2-7.
 • Fugelli P, Meland E. En stygg sak. Tidsskr Nor Lægeforen 1987; 7:107.
 • Fugelli P. Ole K. Harlem – legen, læreren og redaktøren. Intervju. I: Fugelli P,
 • Nylenna M, red. Kunnskap er makt – og bør deles med andre. Oslo: Universitetsforlaget, 1987: 16-27.
 • Lærum OD, Evans TD, Fugelli P, Grund J, Helland H, Kveseth K, Moum T, Sundsbø S. HEMIL. Nasjonal handlingsplan 1987 – 1992. Oslo: Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, 1987.
 • Fugelli P. Skolemedisin og alternativ medisin – kan de utfylle hverandre? Sunnhetsbladet 1987; 10: 18-9, 38.
 • Fugelli P. Norge anno 2000. Ulvene er blant oss. LIV 1987; 10: 20-1.
 • Fugelli P. Medisin og moral. Hjertelaget Vest, Jubileumsbladet 1987: 11.

1988

Artikler, kapitler i bøker

 • Thorsen O, Fugelli P, Samuelsen K. Kvernevik-undersøkelsen – del 1. Forbruk av legetjenester i en bydel. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 1095-7.
 • Thorsen O, Fugelli P, Samuelsen K. Kvernevik-undersøkelsen – del 2. Befolkningens tilfredshet med legetjenesten i en bydel. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 1098-1100.
 • Thorsen O, Fugelli P, Samuelsen K. Kvernevik-undersøkelsen – del 3. Befolkningens ønsker for legetjenesten i en bydel. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 1102-3, 1146.
 • Braut RM, Fugelli P. Livsstil og helsepedagogikk. Skolediagnose i 9. klasse – I. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 1191-3.
 • Braut RM, Fugelli P. Sykelighet og klinisk undersøkelse. Skolediagnose i 9. klasse – II. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 1193-5.
 • Fugelli P. Allmennmedisin som universitetsfag. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 2591-4.
 • Bjørndal A, Fugelli P. Myte eller realitet? Fysisk avhengighet ved bruk av benzodiazepiner i terapeutiske doser. Norg Apot Tidsskr 1988; 1: 7-12.
 • Mork T, Hjort PF, Fugelli P, Førde O, Buhaug H, Svinnset AB, Sandvand OJ, Pedersen W, Grund J, Follesø G, Hagberg L. Plan for helsetjenesteforskningen. Oslo: SIFF Avdeling for helsetjenesteforskning, 1988.
 • Paasche T, Eriksen K, Forsdahl A, Fugelli P, Kundbekk K, Olsen H, Skorstad B. Innstilling fra utvalg til å utrede etablering av en fiskerimedisinsk forskningsenhet. Trondheim, Norges Fiskarlag, 1988.
 • Fugelli P. Ja og nei. Utposten 1988; 6: 258-9.
 • Fugelli P. AIDS og fiskerne 1.         MEA 1988; 9: 15.
 • Fugelli P. AIDS og fiskerne 2.         MEA 1988; 10: 21

1989

Artikler, kapitler i bøker

 • Bjørndal A, Fugelli P. Can Regional Differences in Consumption of Tranquillizers and Hypnotics be explained by Variations in General Practitioners’ Threshold of prescribing? A Methodological Study. Scand J Prim Health Care 1989; 7: 67-71.
 • Meland E, Fugelli P, Lærum E, Rønneberg R, Sandvik L. Effect of Fish Oil on Blood Pressure and Blood Lipids in Men with mild to moderate Hypertension. Scand J Prim Health Care 1989; 7: 131-5.
 • Gulbrandsen P, Fugelli P, Kvarstein G, Moland L. The duration of acute respiratory tract infections in children. Scand J Prim Health Care 1989; 7: 219- 23.
 • Fugelli P, Hunskår S, Mæland JG, Westin S. Training for general practice: A look to Norway. Fam Med 1989; 21: 88-90, 150-1.
 • Fugelli P, Lærum E. Sykehusene og primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Lægeforen 1989; 109: 17-8.
 • Fugelli P. Allmennmedisinens fremtid. Fra Marseillaisen til Sangen om de nære ting. Tidsskr Nor Lægeforen 1989; 109: 867-9.
 • Fugelli P, Malterud K. Den utbrente legen. I: Vejlsgaard R, red. Medicinsk årbog 1989.         København: Munksgaard, 1989: 9-17.
 • Gulbrandsen P, Fugelli P. Øvre luftveisinfeksjoner i Norge. Epidemiologi, legesøkning og helseøkonomi. I: Bjorvatn B, Digranes A, red. Øvre luftveisinfeksjoner. Oslo: Abbott Norge, 1989: 21-4.
 • Fugelli P. Utkanthelsetjeneste – problemer og potensialer. I: Forsdahl A, Svendal
 • A, Syse A, Thelle D, red. Helse og ulikhet. Vi trenger et handlingsprogram for Finnmark. ISM skriftserie nr. 12. Tromsø: Universitetet i Tromsø, 1989: 95-100.
 • Fugelli P. Arbeidsmiljø og helse i fiskeryrket. I: Larsen Ø, Lie A, Sjølyst RA, red. Arbeidsmedisin. Yrke og helse i moderne norsk arbeidsliv. Oslo: Det norske medicinske selskab/Den norske lægeforening, 1989: 73-82.
 • Fugelli P. AIDS og fiskerne 3.         MEA 1989; 2: 19, 26.
 • Fugelli P. AIDS og fiskerne 4.         MEA 1989; 3: 19.
 • Fugelli P. AIDS og fiskerne 5.         MEA 1989; 4: 18.
 • Fugelli P. AIDS og fiskerne 6.         MEA 1989; 5: 22.
 • Fugelli P. Helse og arbeidsmiljø. Løsemidler i fiskeryrket (1). MEA 1989; 11: 18-9.
 • Fugelli P. Helse og arbeidsmiljø. Løsemidler i fiskeryrket (2).        MEA 1989; 12: 30.
 • Fugelli P. HIV og AIDS på dagsorden. Helsenytt for alle 1989; 1: 12-3.
 • Fugelli P. Hvordan HIV/AIDS ikke smitter. Helsenytt for alle 1989; 2: 14-5, 7.
 • Fugelli P. Hvordan HIV/AIDS smitter. Helsenytt for alle 1989; 3: 14-5, 7.
 • Fugelli P. Selve sykdommen og hvordan den forebygges. Helsenytt for alle 1989; 4: 12-3, 7.
 • Fugelli P. HIV-positiv? Helsenytt for alle 1989; 5: 12-3.
 • Fugelli P. Stå vakt om de HIV-positive og de AIDS-syke. Helsenytt for alle 1989; 6: 10-1.

1990

Bøker

 • Fugelli P. Med sordin og kanon. Oslo: TANO, 1990.
 • Fugelli P. Helse og rettferdighet. Bergen: Alma Mater, 1990.
 • Lærum E, Fugelli P. Forskningsveiledning.        Oslo: Universitetsforlaget, 1990.
 • Fugelli P, red. Flexicon. Medisin I. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990.
 • Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk II, 1990.

Artikler, kapitler i bøker

 • Boonstra E, Fugelli P. Bruk av offentlig helsestatistikk i utvikling av kommunediagnose. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 2673-6.
 • Geitung JT, Kolstrup N, Fugelli P. Skriftlig informasjon fra sykehuset til primærlegen om utskrevne pasienter.      Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 3132-5.
 • Fugelli P. Allmennmedisinen i 1990-årene.         Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 2268-72.
 • Fugelli P. Allmennmedisinen i 1990-årene.         Nord Med 1990; 105: 268-71.
 • Hunskår S, Fugelli P. Forskerutdanning. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 813-4.
 • Fugelli P, Hunskår S, Maeland JG, Westin S. Vocational training for general practice. A look to Norway. WONCA NEWS 1990; 16: VI-IX. In: Family Practice 1990; volume 7.
 • Fugelli P. Arbeidsløs i velferdstaten.         Norsk bedriftshelsetjeneste 1990; 11: 11- 5.
 • Michaelsen PM, Fugelli P. Sosialmedisinske følger av fiskerikrisen i Nord-Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 1140.
 • Fugelli P. Den norske folkehelsen – miljøet og levekårene. Teknisk Hygienisk Forum 1990; 4: 10-4.
 • Fugelli P. Medisinsk kvinneforskning. Nytt om kvinneforskning 1990; nr. 1: 34-5.
 • Fugelli P. Allmennmedisinen som universitetsfag. Nytt fra Universitetet i Bergen 1990; nr. 4-5: 9-11.
 • Fugelli P, Michaelsen PM. Åpent brev til Storting og Regjering fra kommunelegene (kommunelege I) i de Nord-norske kystdistriktene. Utposten 1990; 19: 189.
 • Lunde PK, Fugelli P. Valg av legemiddel. I: Vennerød AM, red. Norsk legemiddelhåndbok 1990-91 for helsepersonell. Oslo: Norsk legemiddelhåndbok I/S, 1990: 824-5.
 • Rokstad K, Fugelli P. Legemiddeløkonomi. I: Vennerød AM, red. Norsk legemiddelhåndbok 1990-91 for helsepersonell. Oslo: Norsk legemiddelhåndbok I/S, 1990: 830-1.
 • Rokstad K, Fugelli P. Feilbruk av legemidler. I: Vennerød AM, red. Norsk legemiddelhåndbok 1990-91 for helsepersonell. Oslo: Norsk legemiddelhåndbok I/S, 1990: 832-3.
 • Fugelli P. The role of laboratory medicine in the primary health care. Transactions of the XXII Nordic Congress in Clinical Chemistry. Scand J Clin Lab Invest 1990; 50, suppl. 202: 38-41.
 • Fugelli P. Forskning i allmennpraksis. Lystenes hage og dommedag.      I: Førde OH, Straume B, Westlund K, red. Festskrift til Anders Forsdahls 60-års dag. ISM skriftserie nr. 15. Tromsø: Universitetet i Tromsø, 1990: 35-42.
 • Fugelli P. Helse og arbeidsmiljø. Løsemidler i fiskeryrket (3). MEA 1990; 1: 22.
 • Fugelli P. Helse og arbeidsmiljø. Yrkesskader på grunn av vibrasjoner (1). MEA 1990; 5: 14-5.
 • Fugelli P. Helse og arbeidsmiljø. Yrkesskader på grunn av vibrasjoner (2). MEA 1990; 6: 18.
 • Bjørndal A, Fugelli P. Våre vanligste legemidler.         I: Fugelli P, red. Flexicon.
 • Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 264-317.
 • Bjørndal A, Fugelli P. Psykiske sykdommer. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 232-54.
 • Fugelli P. Førstehjelp. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin I. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 319-52.
 • Fugelli P. Allergi.          I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 33-40.
 • Fugelli P. Astma. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II.       Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 44-7.
 • Fugelli P. Blodforgiftning. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II.Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 55.
 • Fugelli P. Diare. I. Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 65-6.
 • Fugelli P. Emfysem. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 75-6.
 • Fugelli P. Forstoppelse. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II.       Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 84-5.
 • Fugelli P. Hemorroider. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II.       Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 96-8.
 • Fugelli P. Insektstikk. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 145.
 • Fugelli P. Liggesår. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 178-9.
 • Fugelli P. Magesår. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 192-5.
 • Fugelli P. Mononucleose. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 202-4.
 • Fugelli P. Rygglidelser. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 260-5.
 • Fugelli P. Slitasjesykdommer i muskler, sener og ledd. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 281-4.
 • Fugelli P. Årebetennelse. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 343-4.
 • Fugelli P. Åreknuter. I: Fugelli P, red. Flexicon. Medisin II. Oslo: Arnkrone Nordiske Bokverk, 1990: 345-6.

1991

Bøker

 • Bentsen BG, Bruusgaard D, Evensen Rytter Å, Fugelli P, Aaraas I, red. Allmennmedisin. Fag og praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1991.

Artikler, kapitler i bøker

 • Thue G, Sandberg S, Fugelli P. Clinical assessment of haemoglobin values by general practitioners related to analytical and biological variation. Scand J Clin Lab Invest 1991; 51: 453-9.
 • Boonstra E, Fugelli P, Nyhammer J.         Husstandsundersøkelse i Askvoll som ledd i lokalt forebyggende arbeid. Utposten 1991; 20: 278-82.
 • Meland E, Fugelli P. Perestrojka – i medisinen også. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111: 354-6.
 • Fugelli P. Medisinsk politikk. Grafitti. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111: 986-91.
 • Fugelli P. Den norske lege i Sameland. Etiske og etniske problemer ved Skoganvarreprosjektet. I: Aikio M, Korpijaakko K, red. Samesymposium. Rovaniemi: Lapplands universitet, 1991: 86-100.
 • Fugelli P, Mabeck CE. Påvirkning av livsstil i konsultasjonen. Helsepedagogikk – etikk og teknikk. I: Vejlsgaard R, red. Medicinsk årbog 1991. København: Munksgaard, 1991: 9-15.
 • Fugelli P, Bentsen BG, Bruusgaard D, Evensen Rytter Å, Aaraas I. Allmennmedisin – veien frem går først tilbake. I: Bentsen BG, Bruusgaard D, Evensen Rytter Å, Fugelli P, Aaraas I, red. Allmennmedisin. Fag og praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1991: 11-26.
 • Fugelli P, Malterud K. Allmennpraktikeren og pasienten. I: Bentsen BG, Bruusgaard D, Evensen Rytter Å, Fugelli P, Aaraas I, red. Allmennmedisin. Fag og praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1991: 65-86.
 • Fugelli P. Å lede på vei.          Med-Doc. Nytt om Ph.D.studiet Aarhus og Odense Universitet 1991; 1: 6-14.
 • Fugelli P. Forebyggende helsearbeid – politiske og tverrfaglige perspektiver. I: Thune Jacobsen E, red. Sundhedscentre i lokalsamfundet. København : Dansk Sygehus Institut, 1991: 90-6.
 • Fugelli P. Arbeidsledighet – medisinske følger og helsetjenestens oppgaver. Rapport utarbeidet på bestilling fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Bergen: Institutt for samfunnsmedisinske fag, 1991. 37 sider.
 • Fugelli P. Brev fra Provence. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 11: 3721-2.
 • Fugelli P. Der er et Ord, som spøger i Blækhuset.       Utposten 1991; 20: 206-7.

1992

Bøker

 • Fugelli A, Fugelli P. Fribrev. Oslo: Cappelen, 1992.
 • Fugelli P. Husläkare på nytt. Torsby: Heidruns forlag, 1992.
 • Fugelli P, Aasjord HL. Fiskerens arbeidsmiljøbok. Oslo: Tiden Norsk Forlag, 1992.

Artikler, kapitler i bøker

 • Nyhammer J, Boonstra E, Fugelli P. Praksisregistrering som redskap i utarbeiding av kommunediagnose for Askvoll. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 1049-51.
 • Haug K, Fugelli P, Aarø LE. Recruitment and participation of general practitioners in a          multipractice study of smoking cessation. Scand J Prim Health Care 1992; 10: 206-10.
 • Haug K, Aarø LE, Fugelli P. Smoking habits in early pregnancy and attitudes towards smoking cessation among pregnant women and their partners. Family Practice 1992; 9: 494-9.
 • Fugelli P. Medecins sans frontieres – leger uten grenser.        Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 2250-1.
 • Fugelli P. Damen med hatten. Bedre Helse 1992; 3: 22-3.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 1. Ved Solkongens hoff. Helsenytt for alle 1992; 1: 16-7, 13.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 2. Fattigdom og helse. Helsenytt for alle 1992; 2: 14-5, 13, 20.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 3. Fattigdom og helse. Helsenytt for alle 1992; 3: 12-3, 20-1.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 4. Lys og varme. Helsenytt for alle 1992; 4: 16-7, 11, 13, 9.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 5. Gift – del I. Helsenytt for alle 1992; 5: 14-5, 20.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 6. Gift – del II. Helsenytt for alle 1992; 6: 18-9, 20-1.

1993

Bøker

 • Fugelli P, Hjort PF, Lærum OD, Rytter Evensen Å, red.       Medisin og helse. Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1993.

Artikler, kapitler i bøker

 • Haug K, Aarø LE, Fugelli P. Smoking habits in early pregnancy related to age of smoking debut. Family Practice 1993; 10: 66-9.
 • Rokstad K, Fugelli P. How to succeed in a multipractice study. Fam Med 1993; 25: 561-4.
 • Straand J, Fugelli P, Laake K. Withdrawing long-term diuretic treatment among elderly patients in general practice. Fam Practice 1993; 10: 38-42.
 • Fugelli P. Er Helsinkideklarasjonen asosial? Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 1327.
 • Bjørndal A, Fugelli P, Westin S. Sans og samling – om samfunnsmedisinske ord og ordninger. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 2954-7.
 • Fugelli P. In search of a global social medicine. Forum for Development Studies 1993; 1: 101-8.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden – legenes ansvar? Nord Med 1993; 108: 312-5.
 • Fugelli P. Ulv! Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 1894-7.
 • Fugelli P. Kåte elefanter og lydige leger. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 1261.
 • Fugelli P. Mindwalk med Fritjof Capra. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113: 1122-4.
 • Sebina D, Lenneiye M, Møgedal S, Fugelli P. Towards the definition of a Norway-Botswana agreement in the health sector. Joint Norway-Botswana study. Oslo: NORAD, 1993.
 • Fugelli P. Kunnskap er helse. I: Fugelli P, Hjort PF, Lærum OD, Rytter Evensen Å, red. Medisin og helse. Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 1993: 11-21.
 • Fugelli P. Amerika, Amerika! En introspektiv, double-biased, sosialmedisinsk safari. Utposten 1993; 22: 272-6.
 • Fugelli P. Kapitalismens bivirkninger. Ergoterapeuten 1993; nr. 11: 10-1.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 7. Radioaktiv stråling og helse. Helsenytt for alle 1993; 1: 12-3, 20.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 8. Dømmekraften kan vinne over kjernekraften. Helsenytt for alle 1993; 2: 20-1, 13.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 9. Ikke lenger nok «å elske de nære ting». Helsenytt for alle 1993; 3: 14-15, 11, 21.
 • Fugelli P. Pasieten Jorden 10. «For mykje lys og for mykje varme». Helsenytt for alle 1993; 4: 16-17, 21.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 11. En bilsyk verden. Helsenytt for alle 1993; 5: 18-21.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 12. Hvor mye er nok? Helsenytt for alle 1993; 6: 20-1,9,17.

1994

Bøker

 • Fugelli P. Pasienten Norge. Studier i politisk patologi. Oslo: Cappelen, 1994.
 • Bentsen BG, Bruusgaard D, Evensen Rytter Å, Fugelli P, Aaraas I. Allmänmedicin. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 1994.

Artikler, kapitler i bøker

 • Haug K, Aarø LE, Fugelli P. Pregnancy – a golden opportunity for promoting the cessation of smoking? Scand J Prim Health Care 1994; 12: 184-9.
 • Haug K. Fugelli P, Aarø LE, Foss P. Is smoking intervention in general practice more successful among pregnant than non-pregnant women? Fam Pract 1994; 11: 111-6.
 • Thue G, Sandberg S, Fugelli P. The erythrocyte sedimentation rate in general practice. Clinical assessment based on case histories. Scand J Clin Lab Invest 1994; 54: 291-300.
 • Fugelli P. In search of a global social medicine. Medicine and War 1994; 10: 85-95.
 • Fugelli P. Legene og maktene.          Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 3684-5.
 • Fugelli P. Allmennmedisinens Janus-ansikt. Å brenne uten å bli brent. Allmänmedicin 1994; 15: 74-80.
 • Fugelli P. EU og velferdsstaten. En samfunnsmedisinsk analyse i samarbeid med folkevettet på Røst. Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 2518-21.
 • Fugelli P. Veferdsstatens helse         Sosial Trygd 1994; nr.9: 31-3.
 • Fugelli P. Uenigheten mellom Statsministeren og folkevettet på Røst. Trygd og Arbeid 1994; nr.8: 20-2.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden – medisinske konsekvenser av den globale miljøtrussel. I: Rapport fra Norske Geografers Forenings jubileumsseminar 1994.   Norske Geografers Forening. Oslo: 1994: 59-63.
 • Fugelli P. Safety first? In: Third International Safe Communities Conference. Plenary Proceedings. Norwegian Safety Forum. Oslo: 1994: 7-12.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 13. Søppelberget. Helsenytt for alle 1994; 1: 16-7,7.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden 14. Målet må være at du kan stå opp om morgenen, se deg i speilet og si: Du bryr deg og gjør så godt du kan. Det er nok. Helsenytt for alle 1994; 2: 16-8.

1995

Artikler, kapitler i bøker

 • Rokstad K, Straand J, Fugelli P. Can drug treatment be improved by     feedback on prescribing profiles combined with therapeutic recommendations? A prospective, controlled trial in general practice. J Clin Epidemiol 1995; 48: 1061-8.
 • Fugelli P. Med Rudolf Ludwig Karl Virchow som veiviser inn i den nye samfunnsmedisinen. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 1091-4.
 • Fugelli P. Medisin og modernitet. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 3832-6.
 • Fugelli P. Retten til frihet. Vernepleieren 1995; nr. 4: 32-9.
 • Fugelli P. Hilsen til de nye leger. I: Kullbok for Kull 92-I. Oslo: Det medisinske fakultet, 1995: 18-9.
 • Fugelli P, Ingstad B, Larsen Ø. Den norske helse- og sykdomskulturen. Argumenter for og skisse til et forskningsprogram. Oslo: Instituttgruppe for samfunnsmedisinske fag, 1995. 

1996

Bøker

 • Solli HM, Mysterud I, Steen M, Fugelli P. Økologisk helselære. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1996.

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P, Heath I. The nature of general practice.       BMJ 1996; 312: 456-7.
 • Fugelli P. The Patient Europe – calling for the general practitioner. Eur J Gen Pract 1996; 2: 26-9.
 • Fugelli P. General practice and society – an interactive tale. Allmänmedicin 1996; 17: 26-9.
 • Fugelli P. Med Rudolf Ludwig Karl Virchow som veiviser i folkehelsearbeidet. Socialmedicinsk tidsskrift 1996; 73: 243-9.
 • Fugelli P. Modern times – the socio-cultural shaping of doctors and patients. In: Larsen Ø, Olsen BO, eds. The shaping of a profession. Canton: Science History Publications, 1996.
 • Fugelli P. Farlig helse. Nord Med 1996; 111: 189.
 • Fugelli P. Helse og vær i New York og i Lofoten.        Nord Med 1996; 111: 23.
 • Fugelli P. Økonomi og helse på kollisjonskurs. Memorandum 1996; nr. 3: 4-9.
 • Fugelli P, Hjortdahl P. Primary health care research program. Agreement on collaborative arrangement between Ministry of Health and Institute of General Practice and Community Medicine, University of Oslo, on Research training and research projects within primary health care in Botswana. Oslo: Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, 1996.

1997

Artikler, kapitler i bøker

 • Guldbrandsen P, Hjortdahl P, Fugelli P. General practitioners’ knowledge of their patients’ psychosocial problems: multipractice questionnaire survey. BMJ 1997; 314: 1014-8.
 • Rokstad K, Straand J, Fugelli P. General practitioners’ drug prescribing practice and diagnoses for prescribing: The Møre & Romsdal prescription study. J Clin Epidemiol 1997; 50: 485-94.
 • Aasland OG, Borchgrevink CF, Fugelli P. Norske leger og alternativ      medisin. Kunnskaper, holdninger og erfaringer. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 2464-8.
 • Fugelli P. General practice in the megazone. Family Practice 1997; 14: 12-16.
 • Fugelli P. Modern times. General practice and society – an interactive story. Family Doctor 1997;7: 4-6.
 • Røttingen JA, Fugelli P. Norsk folkehelse i «drivhuset». Et eksempel på helseeffekter av globale mijøproblemer. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 12-3.
 • Fugelli P. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine pasienter. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1805.
 • Fugelli P. Kunnskapsillusjonen. Nord Med 1997; 112: 52.
 • Fugelli P. Legene og maktene. Månedsskr Prakt Lægegern 1997; 75: 935-45.
 • Fugelli P. Den nye samfunnsmedisinen og lokal agenda 21 – tango for to? NIHA-nytt 1997; nr. 4:18-20.
 • Fugelli P. Hva koster effektivisering i helsevesenet? Kommunalbankens forum for informasjon og debatt 1997; 2: 6-7.
 • Fugelli P. Forord. I: Bjertnes Aa. Din Huslege. Trondheim: Adresseavisens forlag, 1997: 4-5.

1998

Bøker

 • Fugelli P. Sosialmedisinsk safari bak Slottet. Hefte, 130 sider. Oslo kommune. Bydel Uranienborg-Majorstuen. Bydelsadministrasjonenen, 1998 (ISBN-82-91630-10-0).

Artikler, kapitler i bøker

 • Gulbrandsen P, Fugelli P, Hjortdahl P. Psychosocial problems presented by patients with somatic reasons for encounter: tip of the iceberg? Fam Pract 1998; 15: 1-8.
 • Gulbrandsen P, Hjortdahl P, Fugelli P. Work disability and health-affecting pcychosocial problems among patients in general practice. Scand J Soc Med 1998; 26: 96-100.
 • Gulbrandsen P, Fugelli P, Sandvik L, Hjortdahl P. Influence of social problems on management in general practice: multipractice questionnaire survey. BMJ 1998; 317: 28-32.
 • Gulbrandsen P, Fugelli P, Hjortdahl P. General practitioners’ knowledge of their patients’ socioeconomic data and ability to identify vulnerable Groups. Scand J Prim Health Care 1998; 16: 204-10.
 • Sagli G, Gulbrandsen P, Fugelli P. Leger og andre utøvere av akupunktur i Norge – utdanning, teoriforankring og praksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 2948-52.
 • Fugelli P. Clinical practice: between Aristotle and Cochrane. Schweiz Med Wochenschr 1998; 128: 184-8.
 • Fugelli P. Rød resept. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 1236-9.
 • Fugelli P. Folkehelse – folkets helse? Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 1421-5.
 • Fugelli P. Men Gud var ikke død? Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 4762-3.
 • Fugelli P. Ånd og kalk i Det norske skjelett. Fysioterapeuten 1998; nr. 14: 14-16.
 • Fugelli P. Magiske stetoskoper. Nord Med 1998; 113: 63.
 • Fugelli P. Brev fra Den andre siden. P(er) = 1 Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 3994-5.
 • Fugelli P. Search and research in general practice. Health Scientists at Odense University. Odense: Faculty of Health Sciences, Odense University, 1998: 16-24.
 • Fugelli P. Øivind Larsen – samfunnsmedisinske spor. I: Heiberg H, Falkum E, Nylenna M, red. Medisinsk mangfold -mangfoldig medisiner. Oslo: Universitetsforlaget, 1998: 133-8.
 • Fugelli P. Undertrykking og helse. I: Porsangerfolket. Årbok for Porsanger. Lakselv: Porsanger kommune, 1998:10-11.
 • Fugelli P. Skarvespråk. Perspektiv 1998; 5: 28.

1999

Bøker

 • Fugelli P. Rød resept. Essays om perfeksjon, prestasjon og helse. Oslo: TANO, 1999.

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P, Nylenna M. Verdier og dyder i medisinen. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1076.
 • Fugelli P. Mot – alle dyders mor. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1143-5.
 • Fugelli P. Medisin og kunst. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119:3800-3.
 • Fugelli P. Verdier på prøve. Et eksperimentelt design. Verdikommisjonens midtveisrapport. Oslo: Verdikommisjonen, 1999: 74-6.
 • Fugelli P, Khulumani P, Moyo A. Report of the preliminary visit to Ghanzi farms to assess the health service utilisation patterns of the underpriviledged groups, especially Basarwa. Gaborone: Ministry of health, Health research unit, 1999.
 • Fugelli P. VG og lyvekunstens forfall. Bilag til Journalisten, 8. oktober 1999: 18-9.
 • Fugelli P. Samfunnshelsen – rød eller blå resept? LO-Aktuelt 1999; 12: 34-5.
 • Fugelli P. Samfunnshelse – rød eller blå resept? LO-Aktuelt 1999; 13: 40-1.
 • Fugelli P. Blir Vårt Blad til Mitt Blad? Vårt Blad 1999, nr 2:17.
 • Fugelli P. Eier vi oss selv? Vårt Blad 1999; nr 3:55.
 • P/95 Fugelli P. År 2000 kontrollen. Vårt Blad 1999; nr 8: 21.
 • Fugelli P. Menneskesyn, samfunnsverdier og kriminalitet. Nøkkelen 1999; nr. 1: 14-5.

2000

Bøker

 • Fugelli P. Almen medicin. På sporet av et fag. Århus: Klim, 2000.

Artikler, kapitler i bøker

 • Ytterdahl T, Fugelli P. Helse og livskvalitet blant langtidsledige. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1308-11.
 • Fugelli P, Haug K, Høyer G, Westin S. Sosialmedisin – på sporet av det tapte fag. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3057-61.
 • Fugelli P. En sosiosomatisk ryggøvelse. I: Eriksen W, Brage S, red. Korsryggsmerter – en samfunnsmedisinsk og allmennmedisinsk utfordring. Festskrift til Dag Bruusgaard i anledning hans 60 års fødselsdag. Oslo: Unipub forlag, 2000: 5-14.
 • Fugelli P. Helse-Norge år 2000 – sykt eller friskt? En verdidiagnostisk øvelse. I: Helse-Norge 2000. Oslo: Forlaget Sykepleien, 2000: 101-09.
 • Fugelli P. Velfærdsstaten i fare. Under en hardere himmel. Sørensen KS, Johansen LG, red. Ulighedens pris. Social ulighed og sundhed. København: Socialpolitisk forlag, 2000: 53-60.
 • Fugelli P. Opposisjon ved Dorte Ganniks doktorafhandling. Sociologisk rapportserie nr. 3 2000. København: Sociologisk Institut, 2000: 47-52.
 • Fugelli P. Sjelefred. I: Grøndal C, Kampevold Larsen J, Renberg T, red. Verden i dag. En bruksanvisning. Oslo: Gyldendal, 2000: 228.
 • Fugelli P. Sæd. I: Grøndal C, Kampevold Larsen J, Renberg T, red. Verden i dag. En bruksanvisning. Oslo: Gyldendal, 2000: 251.
 • Fugelli P. Under. I: Grøndal C, Kampevold Larsen J, Renberg T, red. Verden i dag. En bruksanvisning. Oslo: Gyldendal, 2000: 272

2001

Bøker

 • Almås R, Eidsvåg I, Eriksen Hætta H, Evensgård O, Fløistad G, Fugelli P, Gjertsen Ledaal R, Hellebust K, Langangen JE, Ringen S, Wærness M, Aakre M. Et brev om frihet. Verdikommisjonens sluttrapport, bind 1. Oslo: Verdikommisjonen, 2001.

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P, Ingstad B. Helse – slik folk ser det. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3600-4.
 • Fugelli P. Trust – in general practice. Br J Gen Pract 2001; 51: 575-9.
 • Fugelli P. Tillit. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3621-4.
 • Fugelli P. Pressens verdier. Verdikommisjonens sluttrapport, bind 2. Oslo: Verdikommisjonen 2001: 176-9.
 • Fugelli P. Verdier og dyder i medisinen. Verdikommisjonens sluttrapport, bind 2. Oslo: Verdikommisjonen 2001: 104-5.
 • Fugelli P. Ground Zero – et vendepunkt. Steg 2001; nr 4: 12-14.
 • Fugelli P. Den nya sjugå. Lokal agenda 21 2001; nr. 3: 8-9.

2002

Artikler, kapitler i bøker

 • Boonstra E, Lindbaek M, Khulumani P, Ngome E, Fugelli P. Adherence to treatment guidelines in primary health care facilites in Botswana. Trop Med Int Health 2002; 7: 178-86.
 • Røttingen JA, Feruglio SL, Aasland OG, Fugelli P. Lokal og global miljømedisin – norske legers vurderinger. Tidsskr Nor Lægeforen 2002, 122: 1285-9.
 • Fugelli P. Sosialmedisineren som aktør i det offentlige rom. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1705-6.
 • Fugelli P. Det sykdomsskapende samfunn. I: Roness A, Matthiesen SB, red. Utbrent. Bergen: Fagbokforlaget, 2002: 98-114.
 • Fugelli P. Terror mot sjelen og kloden. I: Haugestad A, red. Folkefiende? 70 år med Staff. Oslo: Kagge Forlag, 2002: 117-140.
 • Fugelli P. Trenyken. En fjellgud ute i havet. I: Sandvig H, red. Til topps i Nordland. Oslo: Forlaget Press, 2002: 24-34.

2003

Bøker

 • Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Makt og medisin. Rapportserien, nr. 57. Oslo: Makt- og demokratiutredningen, 2003.
 • Fugelli P. 0-visjonen. Essays om helse og frihet. Oslo: Universitetsforlaget, 2003.

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P, Stang G, Wilmar B. Har medisinen makt? I: Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Makt og medisin. Rapportserien, nr. 57. Oslo: Makt- og demokratiutredningen, 2003: 3-17.
 • Fugelli P. Karl Evang 100 år – en samfunnsmedisinsk (selv)kritikk. Utposten 2003; 32: 12-5.
 • Boonstra E, Lindbaek M, Ngome E, Tshukudu K, Fugelli P. Labelling and patient knowledge of dispensed drugs as quality indicators in primary care in Botswana. Qual Saf in Health Care 2003; 12: 168-175.
 • Fugelli P, Ingstad B. Helse – slik folk ser det. En utfordring for samfunnsmedisinen. I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Helse for de mange. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003: 164-74.
 • Fugelli P. Midlertidig frihetsberøvede. Respekt 2003; nr. 2: 10-2.
 • Fugelli P, Solbakk JH. Forebyggende selvransakelse. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1721-2.
 • Frich J, Fugelli P. Medicine and the arts in the undergraduate medical curriculum at the University of Oslo Faculty of medicine, Oslo, Norway. Academic Medicine 2003; 78: 1036-8.
 • Fugelli P. Forenklet selvangivelse. I: Bjørndal A, Nylenna M, red. Med makten i sitt ord. Festskrift til Per Fugelli på 60-årsdagen. Oslo: Unipub, 2003:179-196.
 • Fugelli P. The general practitioner and the spirits of time. In: Lakhani M, ed. A celebration of general practice. Abingdon: Radcliffe Medical Press, 2003: 173-86.

2004

Bøker

 • Mæland JG, Fugelli P, Høyer G, Westin S, red. Sosialmedisin – i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.

Artikler, kapitler i bøker

 • Fugelli P. Mellom helhet og del. I: Nylenna M, Jacobsen G, red. Legerollens mange muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004: 11-21.
 • Fugelli P. Verdier og strategier i det forebyggende helsearbeidet. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1822.
 • Fugelli P, Haug K, Høyer G, Mæland JG, Westin S. Hva er sosialmedisin? I: Mæland JG, Fugelli P, Høyer G, Westin S, red. Sosialmedisin – i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004: 17-35.
 • Fugelli P. Formegethetens mentalitet – en fare for helsen og helsetjenesten? I: Mæland JG, Fugelli P, Høyer G, Westin S, red. Sosialmedisin – i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004: 415-30.
 • Fugelli P. Fylkeshelsen. Rogaland i utvikling 2004; nr. 2: 62-3.
 • Fugelli P. Hva er sosialmedisin? Apollon 2004; nr. 5: 46.
 • Brekke M, Fugelli P. Pasientens lege – eller apparatets funksjonær? Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2655.
 • Fugelli P. Null-visjonen – tanker om frihet og helse. Freskmeldinga 2004; nr. 3: 10-11.
 • Fugelli P. Kristelig Folkeparti – et forsøk på aktiv dødshjelp. Minerva 2004; 80: 9-13.
 • Fugelli P. Null-visjonen – tanker om helse og frihet. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2004, 112: 22-3.

2005

Artikler og kapitler i bøker

 • Frich CJ, Fugelli P. Bør pasienten kunne skrive i egen journal? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 918.
 • Fugelli P. Smått er godt. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1862-3.
 • Fugelli P. Et globalmedisinsk kasus. Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2005, side 50.
 • Fugelli P. Forord. I: Finne Ø. Krigen som aldri slutter. Krigstraumer i et livstidsperspektiv. Eksemplet Finnmark 1940-46. Karasjok: Davvi Girji 2005.

2006

Bøker

 • Gulbrandsen P, Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Skam i det medisinske rom. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006.
 • Fugelli P. Doktor på Værøy og Røst – Lege på Utrøst. Stamsund: Orkana forlag, 2006.

Artikler og kapitler i bøker

 • Frich JC, Fugelli P. Forestillinger om sykdom – forventninger til helse. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 45-8.
 • Fugelli P. The Zero-vision: Potential side effects of communicating health perfection and zero risk. Pat Edu Counselling 2006; 60: 267-271.
 • Frich JC, Malterud K, Fugelli P. Women at risk of coronary heart disease experience barriers to diagnosis and treatment. Scand J Prim Health Care 2006; 24: 38-43.
 • Fugelli P. Midlertidig frihetsberøvede. I: Krokan AK, Heglum T, red. Med vitende og vilje – om funksjonshemming, diskriminering og krenkelse. Oslo: Kommuneforlaget, 2006: 225-30.
 • Fugelli P. Tillit är medicinens grundämne. Läkartidningen 2006; 103: 1961-4.
 • Frich, JC, Ose L, Malterud K, Fugelli P. Perceived vulnerability to heart disease in patients with familial hypercholesterolemia: A qualitative interview study. Ann Fam Med 2006; 4: 198-204.
 • Fugelli P, Ingstad B. Helse og natur i Norge og Kalahari. I: Grimen H, Ingstad B, red. Kulturelle perspektiver på sykdom og helse. Oslo: Universitetsforlaget, 2006:18-33.
 • Fugelli P. Skarvene og legene fra Utrøst. I: Lindbæk M, Straand J, red. Allmennmedisinske spor. Fra Utrøst til Soria Moria. Oslo: Unipub, 2006: 43-51.
 • Fugelli P. Licence to live. Oslo: Almater forlag, 2006.
 • Fugelli P. Mannen og stedet – en dobbeltdiagnose. I: Ellingsen R, red, Festskrift. Arnfinn Ellingsen 60 år. Stamsund: Orkana forlag, 2006: 37-50.
 • Fredriksen S, Fugelli P. Myk ondskap. I: Gulbrandsen P, Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Skam i det medisinske rom. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006: 199-214.
 • Fugelli P. Licence to live. Æsculap 2006; nr. 1: 13.
 • Fugelli P. Det medisinske studentsamfunnet. Æsculap 2006; nr. 2: 19.
 • Fugelli P. Den rette vinkel. Æsculap 2006; nr. 3: 12.
 • Fugelli P. Nok. Æsculap 2006; nr. 4: 33.
 • Fugelli P. PBLyspunkt. Æsculap 2006; nr. 5: 16.
 • Fugelli P. Drømmefabrikken. MEMU mennesker & muligheter 2006; nr. 1: 14-5.
 • Ingstad B, Fugelli P. ”Our health was better in the time of Queen Elizabeth”: The importance of land to the health perception of the Botswana San. In: Hitchcock RK, Ikeya K, Biesele M, Lee RB, eds. Updating the San: Image and reality of an African people in the 21st century. Senri Ethnological Studies 2006; No 70: 61-79.

2007

Artikler og kapitler i bøker

 • Frich JC, Malterud K, Fugelli P. How do patients at risk portray candidates for coronary heart disease? A qualitative interview study. Scand J Prim Health Care 2007; 25: 112-6.
 • Frich JC, Malterud K, Fugelli P. Experiences of guilt and shame in patients with familial hypercholesterolemia: A qualitative interview study.
 • Patient Educ Couns 2007; 69: 108-13.
 • Fugelli P. Pasienten Jorden. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127: 2489.

2008

Bøker

 • Fugelli P. Nokpunktet. Essays om helse og verdighet. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.

Artikler og kapitler i bøker

 • Fugelli P, Ingstad B. Helse slik folk ser det – en utfordring for samfunnsmedisinen? I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 118-30.
 • Fugelli P. Frihet er helsens grunnstoff. Minerva 2008; nr 2: 24-9.
 • Fugelli P. De 7 sosialmedisinske dødssyndene. Æsculap 2008; nr 2: 48.
 • Fugelli P. Vår ære og vår makt og veien frem. Dagens Medisin 2008, nr. 36: 3.
 • Fugelli P. Helsens mysterium. Knut Hamsun – en lærer i helsekunst? I: Arntzen E. red. Makt og moral. 7 foredrag fra Hamsundagene på Hamarøy 2008. Hamarøy: Hamsunselskapet, 2008: 59-77.

2009

Bøker

 • Wilmar B, Bruusgaard P, Frich JC, Fugelli P, red. Penger og verdier i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009.
 • Fugelli P, Ingstad B. Helse på norsk. God helse slik folk ser det. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009.

Artikler og kapitler i bøker

 • Fugelli P, Frich JC, Bruusgaard P, Wilmar B. Helsetjenestens verdigrunnlag. I: Wilmar B, Bruusgaard P, Frich J, Fugelli P, red. Penger og verdier i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009: 13-7.
 • Frich JC, Wilmar B, Bruusgaard P, Fugelli P. Regnskapets time. I: Wilmar B, Bruusgaard P, Frich JC, Fugelli P, red. Penger og verdier i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009: 251-3.
 • Fugelli P. Takknemlighet, misunnelse og blomster. Kullbok for kull H-03. Oslo: Det medisinske fakultet, 2009: 19.
 • Fugelli P, Ingstad B. Helsens grunnstoffer – og noen freidige spørsmål. Utposten 2009, nr. 8: 2-6.

2010

Bøker

 • Fugelli P. Døden – skal vi danse? Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

Artikler og kapitler i bøker

 • Fugelli P, Ingstad B. Helse på norsk. Inspirasjoner for folkehelsearbeidet.
 • Høye S, Berger W, Knudsen PE, red. Elverumsvisjoner. Artikler om folkehelse. Elverum: Høgskolen i Hedmark, 2010: 13-22.
 • Fugelli P. Nature and health – a love story. In: Ecology and forests for public health. Transactions of the International Academy of Science, Health and Ecology. Innsbruck, 2010: 67- 75.
 • Fugelli P. Kirsti Malteruds åndslegeme – gjennomlyst i Afrika. I: Symptomer som kunnskapskilde. Festskrift til Kirsti Malteruds 60-års dag. Michael Quaterly 2010, 7: Supplement 9: 94-103.

2011

Artikler og kapitler i bøker

 • Fugelli P. Fastlegen – og helsens grunnstoffer. Utposten 2011; nr. 4: 7-9.
 • Fugelli P. Respect! Kirurgen 2011; nr.1: 8-9.
 • Fugelli P. Grunnstoffet tillit. Sykepleien Forskning 2011, nr. 2: 104-5.
 • Fugelli P. Leger på flukt – fra seg selv? Forum for yngre leger 2011; nr.3: 24-5.
 • Fugelli P. Døden, skal vi danse? =Oslo 2011; nr.1: 25.
 • Fugelli P. Døden, skal vi danse) (utdrag) Impuls 2011; 64: 60-3.
 • Fugelli P. Brev fra Den andre siden. I: Hem, E. og Haug, C. red. Livet som lege. Den norske legeforening. Oslo, 2011: 50-3.
 • Fugelli P. Om å tenke. I: Rousseau, L.G. red. Liv og ledelse. Nordnorsk Lederutvikling, Bodø, 2011: 85-9.
 • Fugelli P. Politisk kjærlighet. I: Fiskå A, red. Deg til ære, oss til gavn. En antologi fra Kirkens Bymisjon. Stavanger: Wigestrand, 2011:16-22.

2012

Artikler og kapitler i bøker

 • Fugelli P.Den helbredende dansen. AllmännMedicin 2012;2: 31-4.
 • Fugelli P. Forord. I: Meland E. Det hellige som kilde til helse. Bergen: Eide Forlag, 2012: 9-15.
 • Fugelli P. Sterkere enn atomkraft. I: Røed-Larsen S, Hjort-Larsen, red. I strid for fred. Fredskontoret 1962-1972. Oslo: Kolon forlag, 2012: 66-67.

2013

Bøker

 • Fugelli P. Journalen. Oslo: Universitetsforlaget, 2013.

Artikler og kapitler i bøker

 • Fugelli P. Helsetjenestens gudestoff: tillit. I: Johnsen K, Engvold HO, red. Klinisk kommunikasjon. Oslo: Universitetsforlaget, 2013: 86-91.
 • Fugelli P. Den helbredende dansen. I: Maartmann-Moe K. red. Festskrift til Allmennnlegeforeningens 75-årsjubileum. Oslo: Den norske legeforening, 2013: 25-30.

2014

Bøker        

 • Fugelli P. En lesebok. Tekster i utvalg 1969-2014. Oslo: Universitetsforlaget, 2014.

Artikler og kapitler i bøker

 • Fugelli P. Forord. I: Førde S. Tapt barndom, eller…? Oslo: Fagbokforlaget, 2014: 9-15.
 • Fugelli P. Sykdom og død og de fire friheter. I: Gullbekk, SH. red. Ja, vi elsker frihet. En antologi. Oslo: Dreyer, 2014: 359-362.
 • Fugelli P. Med professor Goodenough som ideal. Journalen 2014; nr 3: 14-15.
 • Fugelli P. Læger på flugt fra sig selv? Månedsskrift for almen praksis 2014; nr 8: 630-634.
 • Fugelli P. Forord. I: Ingstad B. Utvikling – for hvem? Oslo: Kolofon, 2014: 9-15.
 • Fugelli P. Forord. I: Freihow HW. Kjære Gabriel. Oslo: Font forlag, 2014: III – X.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s